faceAutors que participen al canal Determinció de la sí­ntesi d'un neurotransmissor, la histamina, per HPLC